Werkwijze

Kenmerkend voor mijn werkwijze is een in principe kortdurende behandeling met een probleemgerichte dan wel oplossingsgerichte aanpak. Soms zal het gaan om het leren verdragen van ongemak of omstandigheden die onveranderbaar zijn. Een goede samenwerking met u is hoe dan ook van groot belang.

 

Na ongeveer twee gesprekken zal ik u een behandelvoorstel doen op grond van uw hulpvraag en de gestelde diagnose. Ook zal ik dan een inschatting geven over de verwachte duur van de behandeling. Vóór ik dat kan doen heb ik informatie nodig die ik via uw verhaal te horen krijg, aangevuld door testonderzoek en/of klachtenlijsten.

 

Bij de behandeling hoort vaak ‘huiswerk’, zodat u buiten onze gesprekken om aan uw doelen kunt werken. Dat kunnen schrijfopdrachten of andere oefeningen zijn. Ook kan ik u, als u dat wilt, aanmelden bij Therapieland, een eHealthplatform. U kunt dan in uw eigen tijd digitaal modules volgen ter ondersteuning van de behandeling. Dit wordt ook wel blended care genoemd: gesprekstherapie gecombineerd met een e-Health-module. De ervaring leert dat deze combinatie het effect van de therapie vaak ten goede komt.

 

Aan het begin en aan het einde van de behandeling zal ik een vragenlijst afnemen om het effect van de behandeling te kunnen meten. De uitkomsten bespreek ik uiteraard met u.

 

Geheimhoudingsplicht en overleg
Samenwerking met andere hulpverleners, bijvoorbeeld uw huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ), fysiotherapeut of bedrijfsarts, vind ik belangrijk. Ik zal u hiervoor toestemming vragen en vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Waarneming
Ik heb een waarneemregeling met een collega voor het geval ik door ziekte langdurig afwezig ben. Dit geldt (als dat nodig is) ook voor vakanties.

 

Crisis
In geval van crisis en/of suïcidaliteit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts of diens vervanger. Buiten kantooruren kunt u terecht bij de huisartsenpost.

 

Dossier
Hieronder volgen een aantal wettelijk bepaalde regels rondom het aanleggen, bewaren en vernietigen van uw dossier. Daarin zijn er zowel rechten als plichten.

Uw gegevens worden door mij bewaard in een (elektronisch) dossier. U mag dit inzien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in mijn persoonlijke werkaantekeningen. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek doen. Ik heb een bewaarplicht van 20 jaar.

 

Als het niet naar uw zin gaat
Als het tussen u en mij niet "klikt" of u heeft de indruk dat de behandeling u niet veel oplevert, is het belangrijk dat snel te zeggen. Ik stel dat erg op prijs. Samen zoeken wij dan naar een oplossing.
Mocht u na bespreking van uw ongenoegen toch nog ontevreden zijn wendt u zich dan tot de LVVP voor bemiddeling. Een klachtenreglement is beschikbaar.

 

Meer weten?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u mij bellen: 06-40143277.